Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Adres:  
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Telefon:  
(82) 5623223
Fax:  
(82) 5623227
E-mail:  
szpital@szpital.chelm.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Lecznictwo Szpitalne
Informacje dodatkowe:

REGULAMIN

 

ODDZIAŁU

 

 

Postanowienia ogólne:

 

 

1.      Oddział szpitalny jest podstawową komórką organizacyjną Szpitala, który wykonuje podstawowe zadania w zakresie leczniczo – zapobiegawczym.

 

2.      Oddział może dzielić się na pododdziały

 

3.      Podstawowym zadaniem oddziału jest przeprowadzenie badań diagnostycznych i leczenia w zakresie właściwym dla danej specjalności oddziału, zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, dietetycznego wyżywienia i odpowiednich warunków pobytu.

 

4.      Szczegółowe zadania poszczególnych oddziałów Szpitala określają Regulaminy Oddziałów

 

Oddziałem kieruje Ordynator:

 

1.      Ordynator podlega zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

2.      Ordynatorowi podlegają:

a.       zastępca ordynatora

b.      starsi asystenci

c.       asystenci

d.      młodsi asystenci

e.       pielęgniarka oddziałowa

 

Obowiązki Ordynatora:

 

-                     zapewnienie odpowiedniej jakości usług na poziomie obowiązującego standardu lub stosownie do możliwości oddziału Szpitala

-                     kierowanie procesem leczniczo – diagnostycznym u pacjentów oddziału

-                     stwarzanie warunków do przestrzegania praw pacjenta

-                     przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej

-                     przedkładanie zastępcy Dyrektora ds.Lecznictwa potrzeb oddziału

-                     organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem informacji związanych z leczeniem pacjentów jak i zarządzaniem oddziałem

-                     prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług w oddziale

-                     nadzorowanie prowadzonej w oddziale dokumentacji medycznej

-                     przedkładanie do zaopiniowania przez Dział Finansowo-Księgowy wszystkich decyzji mających skutki ekonomiczne (dotyczące np. zakupów, zatrudnienia)

-                     organizowanie i prowadzenia kształcenia personelu lekarskiego

-                     uczestnictwo w pracach Rady Ordynatorów

-                     rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Ordynator ponosi odpowiedzialność za:

 

-                     racjonalne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie majątku i środków oddziału

-                     podjęte decyzje dotyczące procesu diagnostyczno – leczniczego

-                     pracę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego

-                     bezpieczeństwo pracy podległego personelu oraz bezpieczeństwo pacjentów

 

Ordynator oddziału posiada zastępcę, którego na wniosek Ordynatora powołuje Dyrektor.

 

Obowiązkiem zastępcy Ordynatora jest pomoc ordynatorowi w organizowaniu pracy

w zakresie sprawnego funkcjonowania oddziału.

 

1.      Do podstawowych obowiązków zastępcy ordynatora należy:

-         pełnienie funkcji ordynatora oddziału w czasie nieobecności ordynatora

-         organizowanie i nadzór pod względem fachowym pracy w oddziale

-         czuwanie nad właściwym tokiem leczenia chorych

-         wykonywanie niezbędnych zadań związanych z działalnością administracyjno – gospodarczą oddziału

-         nadzór i kontrola dystrybucji leków. w tym przechowywanie i rozchód leków narkotycznych

2.      Zastępca Ordynatora ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie nałożonych na niego zadań określonych zakresem czynności.

 

Lekarze zatrudnieni w oddziale (starsi asystenci, asystenci, młodsi asystenci) podlegają ordynatorowi oddziału lub jego zastępcy - podległość lekarzy w czasie trwania dyżuru wyjaśnia regulamin  lekarzy dyżurujących.

 

1.      Zadania asystentów oddziału:

-         codzienne uczestnictwo w raportach lekarskich

-         przeprowadzanie wywiadów z pacjentami

-         badanie pacjentów

-         stawianie diagnozy wstępnej

-         zlecanie badań oraz zabiegów diagnostyczno- leczniczych

-         współpraca z innymi lekarzami i pielęgniarkami

-         wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych

-         nadzorowanie pracy i zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych przez młodszych lekarzy w zakresie określonym procedurą oddziału

-         bieżąca ocena stanu pacjenta, postępów leczenia, wyników badań

-         stała weryfikacja wstępnej diagnozy i leczenia

-         wnioskowanie do ordynatora o zakończenie hospitalizacji pacjenta

-         pełnienie dyżurów medycznych

-         udział w badaniach sekcyjnych

-         szkolenie lekarzy i personelu średniego w zakresie diagnostyki i leczenia prowadzonego w oddziale

-         prowadzenie dokumentacji według wytycznych SP WSS

-         systematyczne samokształcenie

-         przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki zawodowej

-         udział w zebraniach Towarzystw Naukowych

2.      Szczególne uprawnienia

-         wydawanie zleceń leczniczych lekarzom na niższych stanowiskach (np., starszy asystent młodszemu asystentowi lub asystentowi itp.)i kontrola ich realizacji

-         wydawanie zleceń leczniczych i pielęgnacyjnych współpracującym pielęgniarkom i kontrola ich realizacji

3.      Asystenci odpowiadają za:

-         decyzje dotyczące diagnostyki i leczenia prowadzonego pacjenta

-         wykonywane samodzielnie zabiegi diagnostyczne i lecznicze

-         wykonywane zabiegi diagnostyczne i lecznicze pod ich nadzorem

-         powierzony sprzęt i środki (w przypadku delegowania odpowiedzialności)

-         bezpieczeństwo pracy (wykonywania pracy zgodnie z zasadami bhp, nadzór nad bezpieczeństwem pracy personelu)

-         bezpieczeństwo pacjenta

-         współpracę z rodziną pacjenta oraz podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Sekretarka medyczna zatrudniona w oddziale podlega Ordynatorowi oddziału

 

1.      Celem pracy sekretarki medycznej jest zapewnienie prawidłowego prowadzenia i obiegu dokumentacji oddziału.

2.      Zadania sekretarki medycznej:

-         wszywanie lub wpinanie wyników do historii choroby pacjenta

-         sporządzanie wypisów pacjentów

-         wypisywanie zaświadczeń

-         prowadzenie korespondencji oddziału

-         sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej dla uprawnionych instytucji

-         prowadzenie administracyjnej obsługi oddziału

-         prowadzenie sprawozdawczości oddziału:

a         codzienne sporządzanie zestawień ruchu chorych oddziału,

b        codzienna rejestracja historii chorób nowoprzyjętych pacjentów,

c         zszywanie historii chorób pacjentów wypisanych i odnoszenie ich do windykacji,

-         przepisywanie wszelkiego rodzajów pism, planów mających związek z pracą oddziału lub potrzebami SP WSS

3.      Sekretarka medyczna ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na nią zakresem czynności.

 

Pielęgniarka oddziałowa – podległość zadania – patrz Pion Pielęgniarki Naczelnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

IZBY PRZYJĘĆ

                                              

 

1.      Zadania:

-         Badanie lekarskie chorych zgłaszających się do szpitala

-         Przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w trybie planowym lub nagłym według opracowanych procedur

-         Udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie

-         Prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości

-         Zabezpieczenie odzieży i rzeczy wartościowych pacjenta

-         Transport badań z oddziałów

-         Transport pacjentów na oddziały, bloki operacyjne, do pracowni diagnostycznych,

       i na izby przyjęć

-         Organizowanie zespołu do transportu zwłok

2.      Za pracę Izby Przyjęć I (internistyczno - kardiologicznej) odpowiada:

-         w I połowie m-ca tj. od 1 do 15 włącznie do godz. 15.00, Ordynator Oddziału Wew.I, a od godz. 15.00 do 7.00 rano następnego dnia - lekarz dyżurny  Oddziału Wew. I

-         w II połowie m-ca tj. od 16 do 30/31 włącznie do godz. 15.00  Ordynator Oddziału Kardiologii, a od godz. 15.00 do 7.00 rano następnego dnia  lekarz dyżurny  Oddziału Kardiologii.

3.      Za pracę Izby Przyjęć II (chirurgicznej, ortopedyczno-urazowej) odpowiada:

-         w I połowie m-ca tj. od 1 do 15 włącznie  Ordynator Oddziału Chirurgicznego,

      a od godz. 15.00 do 7.00 rano następnego dnia – lekarz dyżurny Oddziału Chirurgii

-         w II połowie m-ca tj. od 16 do 30/31 włącznie Ordynator Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, a od godz. 15.00 do 7.00 rano następnego dnia – lekarz dyżurny Oddziału Ortopedyczno-Urazowego.

4.      Za pracę Izby Przyjęć III (neurologicznej, pulmonologicznej, psychiatrycznej) odpowiada:

-         w I dekadzie m-ca tj. tj.1 –10 włącznie do godz. 15ºº Ordynator Oddziału Neurologii, a po godz. 15ºº do godz. 7ºº następnego dnia – lekarz dyżurny Oddziału Neurologii,

- 


Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Oddziału

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Elżbieta Brzeziecka
Data wytworzenia informacji: 18-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Elżbieta Brzeziecka
Data wprowadzenia informacji: 18-05-2015