Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Adres:  
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Telefon:  
(82) 5623223
Fax:  
(82) 5623227
E-mail:  
szpital@szpital.chelm.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Zespół Opieki Długoterminowej
Informacje dodatkowe:

REGULAMIN

 

 

 

ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

 

 

 

 

 

1.      Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.

 

 

 

2.      Zadania  Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego:

 

 

 

a         Zadania diagnostyczne – wykonywane prze pielęgniarkę w celu  rozpoznania problemów psychosomatycznych pacjenta mających wpływ na jego powrót do zdrowia lub utrzymania pożądanego poziomu zdrowia

 

b        Zadania opiekuńcze – czynności mające na celu bezpośrednią pomoc fizyczną lub psychiczną w wykonywaniu czynności dnia codziennego, ułatwianie realizacji programu rehabilitacji, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

 

c         Zadania leczniczo – rehabilitacyjne - czynności mające na celu realizację zleconego leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego

 

d        Zadania dydaktyczno wychowawcze - informowanie, promowanie zdrowego stylu życia, uczenie pacjentów racjonalnych zachowań aby umożliwić powrót do zdrowia lub podtrzymać je na odpowiednim poziomie oraz nauczanie zdolności do samoopieki

 

e         Zadania organizacyjne—zapewnienie warunków technicznych, organizacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań, dokumentowania działalności, zapewnienia obiegu informacji oraz zabezpieczenia całości opieki

 

 

 

3.      Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym kieruje Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, któremu podlegają:

 

a.      zastępca kierownika

 

b.      pielęgniarki odcinkowe

 

c.      rehabilitanci

 

d.      technik fizjoterapii i masażysta

 

   4.    Z Zakładem  Pielęgnacyjno - Opiekuńczym współpracuje lekarz zatrudniony  

 

    w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

   5.    Opiekę medyczną pacjentom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego po godz. 15-tej  

 

          zapewnia lekarz dyżurny Oddziału Wewnętrznego III.

 

 

 

I. Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego podlega zastępcy Dyrektora

 

   ds. Lecznictwa

 

 

 

 

 

Zadania Kierownika Zakładu:

 

 1. ustalanie działań strategicznych Zakładu

   

 2. zarządzanie zespołem ludzi

   

 3. określenie celów opieki nad pacjentami Zakładu  Pielęgnacyjno -Opiekuńczym

   

 4. opracowywanie i przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem kontraktu na usługi świadczone w Zakładzie zgodnie z bieżącym rozeznaniem i zapotrzebowaniem  

   

 5. czuwanie i bieżąca analiza  wykonania kontraktu

   

 6. prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem finansowym zakładu

   

 7. pobieranie   odpłatności od pacjentów/ klientów

   

 8. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych od organizacji społecznych, fundacji, kościołów, osób fizycznych, prawnych itp.

   

 9. prowadzenie bieżącej  sprawozdawczości  i statystyki

   

 10. prowadzenie spraw kadrowych

   

 11. współpraca z Dyrekcją Szpitala i kierownikami innych komórek organizacyjnych

   

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego odpowiada za całokształt prac związanych z działalnością Zakładu Pielęgnacyjno –Opiekuńczego.

 

 

 

II. Zastępca Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego podlega Kierownikowi 

 

     Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

 

 

 

Zadania z-cy Kierownika Zakładu:

 

 1. systematyczna ocena jakości opieki

   

 2. usprawnianie metod i sposobów pielęgnowania

   

 3. opracowywanie standardów pielęgniarskich

   

 4. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej

   

 5. opracowywanie i wdrażanie nowych metod pielęgnowania odpowiednich do potrzeb pacjentów przebywających w Zakładzie

   

 6. udzielanie porad w sprawach pielęgnowania, doskonalenia zawodowego i organizacji pracy

   

 7. organizowanie i nadzorowanie wychowania zdrowotnego pacjentów i ich rodzin

   

 8. zabezpieczenie Zakładu w środki, leki, sprzęt itp. potrzebne do realizacji zadań

   

 9. przydział zadań i ocena ich realizacji

   

Zastępca Kierownika odpowiada za jakość świadczeń zespołu terapeutycznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego

 

 

 

III. Zadania lekarza w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

 

 

 

1. Kwalifikowanie chorych do przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na

 

    podstawie złożonego wniosku.

 

2. Medyczna ocena stanu zdrowia pacjenta przy przyjęciu do zakładu (badanie podmiotowe i

 

    przedmiotowe), analiza dokumentacji medycznej.

 

3. Potwierdzenie lub ustalenie rozpoznania.

 

4. Wizyta lekarska nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

 

5. Zlecanie konsultacji specjalistycznych.

 

6. Zlecanie badań diagnostycznych.

 

7. Ustalenie leczenia farmakologicznego.

 

8. Ustalenie diety,

 

9. Zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych, psychoterapii.

 

10. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

11. Decydowanie o doborze przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 

12. Kierowanie pacjentów – w razie konieczności – do oddziałów szpitalnych.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Zadania pielęgniarki odcinkowej w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym

 

 

 

1.      Świadczenia pielęgnacyjno – higieniczne

 

a.       kąpiel chorego

 

b.      kąpiel lecznicza

 

-      profilaktyka i pielęgnacja odleżyn

 

c.       zmiana bielizny pościelowej i osobistej

 

d.      pomoc w żywieniu i nawadnianiu

 

e.       karmienie przez zgłębnik, przetokę

 

f.        pielęgnacja przetoki / stomii

 

g.       płukanie pęcherza moczowego

 

h.       pielęgnowanie rurki tracheostomijnej

 

i.         wykonanie toalety pośmiertnej

 

2.      Świadczenia diagnostyczne:

 

a.       wywiad pielęgniarski

 

b.      obserwacja poszczególnych układów

 

c.       pomiar parametrów życiowych / tętno. RR, oddech/

 

d.      pielęgniarskie badanie fizykalne

 

e.       pobieranie materiału do badań diagnostycznych

 

f.        wykonywanie testów diagnostycznych do oznaczania ciał ketonowych i glukozy

 

      w moczu i we krwi

 

g.       oznaczanie glikemii za pomocą glukometru

 

h.       wykonanie ekg

 

i.         wykonanie oceny wydolności oddechowej metodą spirometrii

 

j.        ocena i monitorowanie objawów u przewlekle chorych

 

k.      pomiar masy ciała

 

l.         pomiar obrzęków

 

m.     wykonywanie bilansu  wodnego

 

n.       wykonywanie  dobowej zbiórki moczu

 

o.      wstępna ocena świadomości chorego

 

p.      prowadzenie i analizowanie dokumentacji pielęgniarskiej

 

3.      Świadczenia pielęgnacyjno – lecznicze:

 

a.       dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u chorych

 

b.      ustalanie diety w porozumieniu z lekarzem

 

c.       zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczanie  treści

 

d.      zakładanie cewnika do pęcherza moczowego oraz jego usuwanie

 

e.       wykonywanie zabiegów doodbytniczych / lewatywa, wlewka/

 

f.        dobór sposobów i opatrywanie oparzeń i ran, odleżyn / do II stopnia włącznie / oraz przetok

 

g.       doraźne podawanie tlenu

 

h.       wykonywanie inhalacji

 

i.         stosowanie drenażu ułożeniowego

 

j.        wykonywanie iniekcji i wlewów kroplowych

 

k.      podawanie zleconych leków

 

l.         płukanie oka

 

m.     udzielanie pomocy w nagłych wypadkach

 

n.       podjęcie resuscytacji krążeniowo- oddechowej

 

o.      stosowanie podstawowej psychoterapii i terapii zajęciowej

 

4.      Świadczenia profilaktyczne:

 

a.       zapobieganie odleżynom, przykurczom, stanom zapalnym, powikłaniom zakrzepowym

 

b.      promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

5.      Świadczenia z zakresu  rehabilitacji

 

a.       stosowanie gimnastyki oddechowej

 

b.      stosowanie ćwiczeń biernych i czynnych u chorego w łóżku

 

c.       pionizacja pacjenta

 

d.      stosowanie ćwiczeń usprawniających w zakresie mowy

 

e.       pomoc w poruszaniu się i korzystaniu z urządzeń ułatwiających poruszanie się

 

6.      Inne świadczenia:

 

a.       aktywizacja społeczna chorego / współudział w organizacji i prowadzeniu terapii zajęciowej i ćwiczeń relaksacyjnych

 

b.      zaspakajanie potrzeb psychicznych

 

 

 

 

 

 

 

V. Zadania rehabilitanta / fizjoterapeuty / masażysty.

 

1.      prowadzenie rehabilitacji układu oddechowego

 

2.      prowadzenie usprawniania ruchowego

 

 1. stosowanie podstawowych metod o działaniu:

   

- p/ bólowym

 

      - p/ zapalnym

 

      - zmniejszającym napięcie mięśniowe

 

      - poprawiających ukrwienie i rozgrzewających

 

4.      udział w ustalaniu rozpoznania i indywidualnego programu rehabilitacji / usprawnienia chorego

 

5.      współpraca z pielęgniarkami w realizacji programu rehabilitacji i usprawniania chorego

 

 

 

VI.  Zadania terapeuty zajęciowego

 

 1. aktywizacja chorych poprzez stosowanie terapii zajęciowej

   

 2. nauka podstawowych czynności życia codziennego- readaptacja chorego

   

 3. organizacja i prowadzenie zajęć relaksacyjnych

   

 4. organizacja czasu wolnego chorych

   

 

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Pawelec-Wilińska Wioletta
Data wytworzenia informacji: 18-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Elżbieta Brzeziecka
Data wprowadzenia informacji: 18-05-2015